برگشت کالا

محصول فروش رفته فقط در شرایط زیر مرجوع گردیده و وجه پرداختی عودت داده خواهد شد:
1- چنانچه پس از دریافت، کالای مربوطه دارای نقص فنی باشد.
2- چنانچه کالا به اشتباه و به جای آن محصول دیگری ارسال شده باشد.

توجه:
1- تمامی محصولات تست شده و در بهترین حالت سلامت فیزیکی و عملکردی ارسال می گردند.
2- به دلیل تست قبل از ارسال، ممکن است هنگام دریافت، در برخی محصولات اثرات قطرات آب مشاهده گردد.

جستجوی محصول مورد نظر